Regulamin

Regulamin korzystania z portalu internetowego www.jamaustna.pl


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz ramowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez specjalistyczny serwis internetowy www.jamaustna.pl zwany dalej Portalem.


2. Celem portalu medycznego www.jamaustna.pl jest udostępnienie Użytkownikom wiedzy z zakresu chorób jamy ustnej.


3. Użyte w regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:

1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

2. Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz właściciela portalu oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu;

3. Portal – posiadający charakter medyczny serwis www.jamaustna.pl, figurujący pod adresem internetowym http:// www.jamaustna.pl, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom uzyskanie informacji na temat chorób jamy ustnej oraz świadczący inne usługi drogą elektroniczną;

4. Zespół www.jamaustna.pl – redaktorzy, dentyści i lekarze, tworzący i koordynujący portal od strony merytorycznej i technicznej;

5. Rejestracja – proces polegający na podaniu przez Użytkownika danych tj.: adres email i hasło, celem stworzenia indywidualnego konta, umożliwiającego korzystanie z zasobów Portalu;

6. Logowanie – proces polegający na uprzednim poprawnym zarejestrowaniu się, a następnie podaniu loginu i hasła w okienku logowania, co uprawnia do korzystania z Portalu;

7. Moje dane – dane osobowe podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji i późniejszych czynności, podejmowanych celem uzyskania opisu wyników przeprowadzonych badań i konsultacji lekarskich. Użytkownik sam dobrowolnie decyduje o podaniu informacji na swój temat;

8. Konsultacja on-line (formularz) – przeprowadzony w formie ankiety wywiad odnośnie stanu zdrowia Użytkownika chcącego uzyskać pomoc związaną z zaniepokojeniem stanem jamy ustnej. Użytkownik podaje informacje dobrowolnie i zgodnie z prawdą.

9. Twórcami portalu są: Tomasz Konopka, Cyprian Olchowy, Amadeusz Pławski, Łukasz Zawada.

§2 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikiem usług oferowanych przez portal www.jamaustna.pl może zostać osoba, która dokona rejestracji zgodnie z procedurami zawartymi w formularzu rejestracyjnym.


2. Rejestracji dokonuje się przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, oraz potwierdzenie faktu rejestracji drogą elektroniczną.


3. Wypełnienie formularz rejestracyjnego oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie podanych informacji przez serwis www.jamaustna.pl, w celach związanych z działaniem portalu, w systemach informatycznych i innych zbiorach danych, w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (DzU z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).


4. www.jamaustna.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia formularza rejestracyjnego bez podania przyczyny.

 

§3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. www.jamaustna.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań celem ochrony danych osobowych swoich użytkowników.


2. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity:Dz U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Użytkownikom portalu przysługuje w każdej chwili prawo wglądu, aktualizacji swoich danych osobowych, usunięcia, jak również zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każdy Użytkownik może tego dokonać, wysyłając swój sprzeciw listownie, faxem lub pocztą elektroniczną.


3. Konta poczty elektronicznej Użytkowników mogą być wykorzystane przez portal www.jamaustna.pl w celach informacyjnych,naukowych i marketingowych (wysyłanie wiadomości o charakterze promocyjnym).

§4 OBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z oferowanych w portalu www.jamaustna.pl usług zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety w sieci Internet (NETykiety). W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do:


1. nieumieszczania materiałów pornograficznych, treści podżegających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc;

2. działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich (np. niezamieszczanie elementów graficznych, plików muzycznych lub innych elementów kodu HTML, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie);

3. niezamieszczania reklamy negatywnej itp.;

4. nieumieszczania stopek reklamowych innych darmowych witryn WWW;

5. nieumieszczania na stronie odnośników do witryn znajdujących się na innym serwerze, a będących dystrybutorem treści zabronionych przez prawo lub niniejszy regulamin. Dotyczy to również bannerów naruszających zasady netykiety;

6. nieumieszczania na serwerze plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera lub witryn innych użytkowników.

§5 PRAWA WŁAŚCICIELA PORTALU

1. Serwis www.jamaustna.pl ma prawo do:

1. decydowania o zawartości serwisu oraz do dokonywania w nim dowolnych zmian i modyfikacji bez podania przyczyny, ale w miarę możliwości po uprzednim ogłoszeniu tego faktu na stronach Portalu;

2. częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do zasobów portalu www.jamaustna.pl użytkownikowi, który naruszył niniejszy Regulamin działając niezgodnie z jego postanowieniami;

3. skasowania w sytuacjach wyjątkowych wszelkich zasobów znajdujących się na serwerach Portalu;

4. okresowego zawieszania działalności Portalu lub jego niektórych funkcjonalności;

5. zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie po uprzednim powiadomieniu użytkowników (wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania); przy czym użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług Portalu, gdy nie zaakceptuje aktualnego Regulaminu.

§6 PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Serwis www.jamaustna.pl oświadcza, że nie świadczy usług medycznych w rozumieniu prawa i nie ponosi odpowiedzialności za:

1. formę i sposób korzystania przez Użytkowników z Portalu, a w szczególności z udostępnionych kont umożliwiających przeprowadzenie badania on-line;

2. treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym;

3. konsekwencje dostępu do Portalu osób trzecich, którym Użytkownicy udostępnili hasło i login, lub, którzy w inny sposób weszli w ich posiadanie;

4. konsekwencje i szkody wynikające z zastosowania informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonych testów i konsultacji;

5. konsekwencje i szkody związane z jakością usług oferowanych przez operatorów sieci teleinformatycznych oraz firm trzecich, które od strony technicznej obsługują portal www.jamaustna.pl.

§7 PRAWA AUTORSKIE

1. Nazwa „jamaustna.pl” jest chronioną prawnie nazwą i znakiem towarowym będącym własnością twórców Portalu.

2. Jakiekolwiek używanie nazwy „jamaustna.pl” jest zabronione bez pisemnej zgody właścicieli, chyba że zaznaczono inaczej.

3. Jakakolwiek część zasobów portalu medycznego www.jamaustna.pl nie może być publikowana i rozpowszechniana bez zgody właścicieli Portalu (opisy chorób, zdjęcia).

4. Użytkownicy Portalu uprawnieni są do wykorzystywania udostępnianych treści, usług, oprogramowania wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2010 r.

2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Regulamin obowiązuje użytkownika z chwilą pierwszej wizyty na stronie portalu medycznego www.jamaustna.pl.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące regulaminu, polityki bezpieczeństwa oraz korzystania z serwisu prosimy kierować emailem na adres kontakt@jamaustna.pl .